Landelijke organisaties

Gilde Nederland / Coach 4 you

Coach4you is een landelijk preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten, gericht op leerlingen uit groep 8. Het project is bedoeld voor leerlingen die door een aantal risicofactoren extra ondersteuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld de ouders onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en/of het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind onder zijn niveau presteert of gedragsproblemen heeft. Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig. 

JINC

JINC strijdt samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waar achtergrond niet je toekomst bepaalt. JINC helpt kinderen die opgroeien in wijken met sociaal-economische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. De organisatie werkt met scholen (niet met individuele leerlingen) en heeft verschillende projecten voor kinderen van 8 tot 16 jaar. JINC biedt onder meer coachingstrajecten, korte, actieve stages en trainingen op het gebied van solliciteren, ondernemen en sociale vaardigheden op de werkvloer.

Stichting Move

Stichting Move is landelijk actief met een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten die kinderen en jongeren verbinden met andere groepen mensen in de samenleving. De stichting richt zich onder meer op kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes. Met Move your world online kunnen zij vanuit huis aan de slag met burgerschapsvorming en talentontwikkeling. Naast deze digitale lessen kunnen leerlingen meedoen met Move Maatje. Ze worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger (student of young professional) om online te praten over schoolwerk en andere dingen.

Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) wil de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school van hun kinderen verbeteren, met hulp van vrijwilligers. Het programma is bedoeld voor nieuwkomersgezinnen met kinderen op de basisschool, middelbare school of voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/kinderopvang. Wanneer een school, schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeente of vrijwilligersorganisatie contact opneemt omdat er hulp gewenst is bij de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomersgezinnen en de school, wordt in samenspraak met alle betrokkenen naar een passende oplossing gezocht.

School's Cool

Vrijwillige thuismentoren van School’s Cool ondersteunen in heel Nederland zoveel mogelijk kinderen in het basisonderwijs (groep 8) en voortgezet onderwijs, zodat hun kansen op succes op school en in het leven vergroten. Leerlingen worden aangemeld via school. School’s Cool biedt hen begeleiding van een thuismentor. De vrijwillige thuismentor begeleidt een leerling gedurende anderhalf jaar met één tot anderhalf uur per week met een bezoek thuis. Er komen verschillende vragen aan bod, zoals: Hoe houd ik mezelf staande in de klas? Hoe ga ik om met kritiek? Hoe plan ik mijn huiswerk? De mentor betrekt ook de ouder(s) erbij en veel mentoren hebben in overleg met het gezin ook contact met de school van de leerling.

Studenten Helpen Scholieren

Studenten Helpen Scholieren verzorgt online bijles en studiebegeleiding voor scholieren in het voortgezet onderwijs, door studenten. De organisatie matcht via hun platform op grootschalige manier studenten met scholieren om (gratis) bijles aan te bieden. Deze bijles is in de vorm van een-op-een sessies met studenten. Scholieren kunnen een bijlesverzoek voor een specifiek vak indienen via de website.

Vraag en aanbod: hulp in thuisonderwijs

Studenten Helpen Scholieren verzorgt online bijles en studiebegeleiding voor scholieren in het voortgezet onderwijs, door studenten. De organisatie matcht via hun platform op grootschalige manier studenten met scholieren om (gratis) bijles aan te bieden. Deze bijles is in de vorm van een-op-een sessies met studenten. Scholieren kunnen een bijlesverzoek voor een specifiek vak indienen via de website.


Regionale en lokale organisaties

Al Amal (Utrecht)

Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners met een migratieachtergrond wil bevorderen. De organisatie biedt basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en ROC-studenten huiswerkbegeleiding op afstand (via digitale kanalen). Afhankelijk van de behoefte wordt er aandacht besteed aan taal, rekenen, studievaardigheden of specifieke vakken. 

BuurtBlinkers (Utrecht: Lombok en Nieuw-Engeland)

Buurtblinkers biedt hulp bij het ontwikkelen van het (taal)niveau en de talenten van kinderen die geen Nederlandstalige achtergrond hebben. De organisatie biedt individuele (talige) bijles, huiswerkbegeleiding, hulp bij studievaardigheden, workshops en begeleiding bij het maken van een wijkkrant. De bijlessen kosten 1 euro per les en worden vergoed door U-pas. Deelname aan de wijkkrant en de workshops is gratis.

Huiswerkklas Youth for Christ (Utrecht: Zuilen)

Youth for Christ Nederland is een stichting die basisschool- en voortgezet onderwijsscholieren (van groep 6 t/m klas 2) opzoekt, hen helpt groeien en hen hoop wil bieden voor de toekomst. De organisatie biedt gratis huiswerkbegeleiding via een wekelijkse huiswerkklas. Hierbij is er ook tijd en ruimte voor ontspanning en hebben vrijwilligers oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.

Handjehelpen (Utrecht)

Handjehelpen ondersteunt kinderen uit kwetsbare gezinnen in Utrecht waarbij bijvoorbeeld autisme, LVB, (chronische) ziekte of andere zorgen een rol spelen. Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen bieden een-op-een ondersteuning op maat in de thuissituatie, in een gastgezin of zo nodig online. Zij ondersteunen onder andere bij schoolopdrachten. Daarbij krijgen jonge mantelzorgers speciale aandacht door het inzetten van een ervaringsmaatje.

Home-Start (Utrecht)

Home-Start is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen (t/m 18 jaar). Als onderdeel hiervan kan er ook taal- en/of huiswerkondersteuning aangeboden worden.

Leergaloos (Utrecht)

De vrijwilligers van deze organisatie zijn 55-plussers die wekelijks een aantal uren ondersteunen op een basisschool in hun eigen buurt. Deze ondersteuning bestaat vooral uit hulp bij taal, waarbij de vrijwilligers individueel of in kleine groepjes met de kinderen werken.

Open Embassy – Thuisonderwijsmaatjes (Utrecht)

Open Embassy zorgt dat kinderen en jongeren uit gezinnen die recent naar Nederland zijn gekomen, hier zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg kunnen vinden. Zij bouwen inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en ervaren Nederlanders. Ook ondersteunen ze individuele nieuwkomers met kennis en acties. Maatjes bieden ondersteuning bij het maken van huiswerk, oefenen van de Nederlandse taal, het maken van een studieplanning, helpen met de computer en vooral het betrekken van de ouders bij het schoolwerk van hun kinderen.

Stichting Asha (Utrecht: Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Overvecht)

Stichting Asha is een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindostanen, die via vrijwilligers huiswerkbegeleiding biedt aan leerlingen van bassischool Schri Krischna in Leidsche Rijn, basisschool Da Costa in Kanaleneiland en aan leerlingen uit Overvecht in buurtcentrum De Boog (vanaf groep 6).

Taal Doet Meer – Stadsnetwerk Taal & Huiswerk (Utrecht)

Via dit initiatief bieden de gemeente Utrecht, vrijwilligersorganisaties, de Vrijwilligerscentrale Utrecht, basisscholen en middelbare scholen, hogescholen, Universiteit Utrecht en Bibliotheek Utrecht ondersteuning aan leerlingen van 4 t/m 16 jaar. Vrijwillige taal- en huiswerkmaatjes helpen leerlingen wekelijks met taal, huiswerk, studievaardigheden en algemene ontwikkeling om zo plezier in lezen en leren te stimuleren en onderwijskansen te vergroten.

Wishing Well West (Utrecht: Lombok en Utrecht-West)

In een fijne huiskamersfeer krijgen (tweetalige) kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar binnen het project Taal en Talent wekelijks een-op-een een uur leerondersteuning door een vaste vrijwilliger. Dit gebeurt onder leiding van een professionele coördinator, die wekelijks contact heeft met ouders en samenwerkt met de scholen uit de wijk.

Jes Rijnland / Huiswerkkamer (Leiden)

Jes is er voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs die thuis ondersteuning bij het maken van hun huiswerk moeten missen. In een klein groepje wordt gewerkt aan het huiswerk, woordenschat en lezen. Ook excursie en culturele vorming zijn onderdelen uit het jaarprogramma.

Mentoren op Zuid (Rotterdam Zuid)

Mentoren op Zuid koppelt leerlingen uit het po en vo aan betrokken studentmentoren (mbo en hbo). Zij coachen en begeleiden de leerling bij huiswerk, loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of het ontdekken van hun talent. Op dit moment is het contact online, normaalgesproken gebeurt dit allemaal op school. De leerlingen ontwikkelen zichzelf en de studenten werken tegelijkertijd aan hun eigen professionele identiteit.

Stichting B for You (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland)

Stichting B for You wil met hun mentorprogramma’s kinderen helpen om hun talenten maximaal te benutten door ze te koppelen aan mentoren (van 18 jaar en ouder). Ze hebben verschillende programma’s waar je als vrijwilliger voor aan kunt melden. Het gaat om kinderen van 8 t/m 14 of specifiek meiden van 12 t/m 16 jaar. 

Stadslink (DreamsMatter) (Den Haag en omgeving)

DreamsMatter richt zich op jongeren vanaf 16 jaar in Den Haag die in een kwetsbare positie zitten. Hiermee worden jongeren bedoeld die bijvoorbeeld schulden hebben, geen vaste verblijfplaats hebben of tegen andere moeilijkheden aan lopen. Via diverse projecten bieden vrijwilligers deze jongeren – en soms hun ouders – begeleiding/coaching in het bereiken van hun droom.

SOVEE (Amersfoort en omgeving)

In diverse projecten worden jongeren (vanaf einde po tot 27 jaar) begeleid op het vlak van onder meer schoolse vaardigheden, taalverwerving en inburgering, invulling van vrije tijd en sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld als er sprake is van pesten, faalangst of weinig contacten).

Solidair Groningen en Drenthe (gehele provincies Groningen en Drenthe)

Via een aantal projecten wil Solidair het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal vergroten van de leerlingen van de Internationale
Schakelklassen (ISK). Jonge nieuwkomers die minder dan vier jaar in Nederland zijn, worden gekoppeld aan een maatje (tussen de 18-30 jaar)
Zij spreken één keer per week af om de Groningse of Drentse samenleving te verkennen.

Coaching voor scholieren (West-Friesland)

Binnen dit project worden vrijwillige coaches gekoppeld aan leerlingen van wie de po- of vo-school de vrees heeft dat zij op het vo niet het niveau kunnen waarmaken dat de basisschool in hen ziet, omdat de ondersteuning van thuis uit daar niet toereikend voor is.

Stichting Petje af (verschillende locaties verspreid over Nederland)

Deze stichting zet zich in om het zelfvertrouwen van leerlingen (10-14 jaar) te vergroten. Dit gebeurt door verschillende nieuwe (leer)ervaringen aan te bieden. Leerlingen krijgen hierbij alles te weten over verschillende beroepen en worden zo voorbereid op leven en werken in de toekomst. Hierdoor krijgen ze een breed perspectief in baanmogelijkheden en studieverkenning. Deze stichting heeft de ambitie steeds meer locaties te openen in Nederland.